100 soovitust: ettevõtte õigusteemad

14.17 

See e-raamat on kasulik kõigile ettevõtjatele.

Sest kõigil ettevõtjatel on vaja veidi paremini oma juriidilisi asju korraldada, rohkem mõista oma õigusi ja kohustusi.

E-raamat on pdf-formaadis, kokku 100 kasulikku kommenteeritud soovitust tervelt 85 leheküljel!

Osta see e-raamat ja kasuta oma uusi teadmisi kasulikult!

Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Mida e-raamat täpselt sisaldab?

Sisukord:

SISSEJUHATUS 
KES ME OLEME?
MILLEST SIIN RÄÄGIME?
1. Milline on Eesti õigusaktide loogika?
2. Millised seadused on ettevõtjale kõige olulisemad?
3. Mis vahe on õigusbürool ja advokaadibürool?
4. Kumba bürood peaks ettevõtja kasutama?
5. Kuidas jurist saab ettevõtjat aidata?
ÄRIÕIGUS 
6. Millised on levinumad ettevõtlusvormid?
7. Milliseid ettevõtlusvorme veel olemas on?
8. Milline asutus riigi poolt ettevõtetega tegeleb?
9. Kuidas osaühingut asutada?
10. Mida peaks tegema enne asutamist?
11. Millega peaks arvestama asutamisprotsessi ajal?
12. Kuidas valida osakapitali sissemakse tähtaega?
13. Kuidas teha hiljem rahalist sissemakset?
14. Kuidas teha mitterahalist sissemakset?
15. Kes peavad tellima auditi või ülevaatuse?
16. Mis on omakapitali adekvaatsuse nõue?
17. Kuidas omakapitali piisavaks suurendada?
18. Kuidas osakapitali suurendada?
19. Milleks on hea vabatahtlik reserv?
20. Kas Äriregistriga suhtlemine on keeruline?
21. Milliseid andmeid peab sisaldama põhikiri ja miks see oluline on?
22. Mida ettevõtetega veel teha saab?
23. Kuidas toimub ettevõtete ühendamine?
24. Kuidas toimub ettevõtete jagunemine?
25. Kuidas ettevõtet lõpetada?
26. Millised on osanike õigused?
27. Miks on vaja osanike lepingut?
28. Mida peaks osanike lepingusse lisama?
29. Kuidas osalust võõrandada?
30. Millistel tingimustel tohib dividende maksta?
31. Kuidas dividendide maksmist vormistada?
32. Kellele ei tohi ettevõte laenu anda?
33. Millised otsused kuuluvad osanike pädevusse?
34. Miks ja kuidas korraldada osanike koosolekut?
35. Milline leping tuleb sõlmida juhatuse liikmega?
36. Kuidas juhatuse liiget valitakse?
37. Kuidas eristada osaniku ja juhatuse rolle?
38. Millist tähendust omab äriregistri kanne juhatuse liikme kohta?
39. Kuidas juhatuse liige saab omal algatusel ametist lahkuda?
40. Mida peaks arvestama juhatuse liikme esindusõiguse osas?
41. Mida peaks sisaldama juhatuse liikme leping?
42. Kuidas seada juhatuse liikmele konkurentsipiirangut?
43. Mille eest vastutab ettevõte?
44. Mille eest vastutab osanik?
45. Mille eest vastutavad juhatuse liikmed?
46. Millal võib kõne alla tulla juhatuse liikme isiklik vastutus?
VÕLAÕIGUS
47. Mis on võlaõigus?
48. Milliseid lepinguid võlaõigusseadus reguleerib?
49. Millised on kõige olulisemad võlaõiguse põhimõtted?
50. Mis on leping?
51. Kas leping peab alati olema kirjalik?
52. Mida tähendavad juriidilises keeles sõnad „tähtaeg“ ja „tähtpäev“?
53. Mida arvestada lepingu koostamisel?
54. Mida tähendab – lepingu ülesütlemine?
55. Mida tähendab – lepingust taganemine?
56. Millised on sarnasused ja erinevused – tööleping, käsundusleping, töövõtuleping?
57. Millised on erinevused töötasu ja käsunduslepingu tasu maksmisel?
58. Millised on tellija õiguskaitsevahendid erinevate lepinguliikide korral?
59. Mida peaks veel teadma käsunduslepingust?
60. Mida peaks veel teadma töövõtulepingust?
61. Kuidas tõestada töövõtulepinguga tehtud töö mittevastavust?
62. Mida peaks teadma müügilepingust?
63. Millal läheb üle omandiõigus?
64. Millised on ostja kohustused?
65. Mida peaks teadma äriruumi üürilepingu sõlmimisel?
66. Mida peaks teadma kindlustuslepingutest?
67. Mis on vastutuskindlustus?
68. Mida peaks teadma liisinglepingutest?
TÖÖÕIGUS
69. Millised on tööandja peamised kohustused?
70. Millised tingimused peaksid sisalduma töölepingus?
71. Millised dokumendid peaks veel töösuhtes kirjalikult vormistama?
72. Kuidas saab kasutada töötaja suhtes konkurentsipiirangut?
73. Milline on mõistlik hüvitis konkurentsipiirangu eest?
74. Kuidas nõuda töötajalt ärisaladuse hoidmist?
75. Kuidas saab töötajalt kahju hüvitamist nõuda?
76. Mida muudab varalise vastutuse leping?
77. Millised on olulised tööajaga seotud reeglid?
78. Kuidas saab kasutada summeeritud tööaega?
79. Millise tööaja eest tuleb töötajale lisatasu maksta?
80. Millised on puhkeajaga seotud reeglid?
81. Millised on puhkusega seotud reeglid?
82. Millised piirangud on seotud alaealise töötamisega?
83. Millal tuleb töötajale täiendavat vaba aega andma?
84. Kuidas tööandja saab töölepingu üles öelda – töötajast tulenevatel põhjustel?
85. Kuidas hoiatada töötajat töökohustuste rikkumisel?
86. Kuidas töötaja saab töölepingut üles öelda?
87. Mida loetakse tööandjapoolse kohustuse oluliseks rikkumiseks?
88. Millised on töötajast endast tulenevad põhjused (erakorraliseks töölepingu ülesütlemiseks)?
89. Milline on töötaja poolt töölepingu ülesütlemise vorm ja tähtaeg?
90. Kas töötajalt saab hüvitist nõuda lühema etteteatamise eest?
91. Kuidas töölepingut kokkuleppel lõpetada?
92. Kas töötaja või tööandja saab ülesütlemisavaldust tagasi võtta?
93. Mis on töötaja katseaja tingimused ja eesmärk?
94. Kuidas saab katseajal töölepingut lõpetada?
95. Kas tööandja peab katseajal töölepingu lõpetamist põhjendama?
96. Kas raseda või väikelapse vanemaga saab töölepingut lõpetada?
97. Millised on ebaseadusliku töölepingu lõpetamise tagajärjed?
98. Kuidas lõpetada töölepingut koondamise korral?
99. Millisel juhul (ja millisel mitte) saab töötaja Töötukassast toetust?
100. Mida teeb töövaidluskomisjon?