Kasuliku kraami kogumik – praktiline finantsarvestus

Kasuliku kraami kogumik – praktiline finantsarvestus

26.00 

Siin on praktilisest vaatevinklist käsitletud varade, kohustiste ja omakapitali kajastamist, samuti müügitulu kajastamist.

Kogumik on kasulik:

  • raamatupidajale, kel vaja uurida mõne konkreetse valdkonna kajastamist
  • raamatupidamise õppurile ja algajale raamatupidajale, et üldisest loogikast aru saada

Zip fail, vajab lahtipakkimist.
Põhitekst 74 lk pdf + kaks lisa exceli tabelitena

Kategooria:

Kirjeldus

Mida see kogumik täpselt sisaldab?

Sissejuhatus
1. Finantsvarad
1.1 Mis siia kuuluvad?
1.2 Arvestusmeetodid
1.2.1 Õiglane väärtus
1.2.2 Korrigeeritud soetusmaksumus
1.3 Esmane arvele võtmine
1.4 Edasine kajastamine
1.4.1 Finantsvarade allahindlus
1.4.2 Erinevate varade kajastamine
1.5 Kajastamise lõpetamine
1.5.1 Aegumine
1.5.2 Nõuete faktooring
2. Varud
2.1 Mis siia kuuluvad?
2.2 Esmane arvele võtmine
2.3 Edasine kajastamine
2.4 Kajastamise lõpetamine
2.5 Varudega seotud eriteemad
2.5.1 Lihtsustatud arvestus ehk perioodiline süsteem
2.5.2 Konsignatsioonikaubad ja komisjonikaubad
2.5.3 Kauba omandiõiguse ülemineku aeg ja tarneklauslid
2.5.4 Börsil kaubeldavad kaubad
2.5.5 Krüptovääringud ehk PTP-instrumendid
2.5.6 Bioloogiline vara
3. Materiaalne põhivara
3.1 Kinnisvarainvesteeringu erinevus materiaalsest põhivarast
3.2 Põhivara alampiir
3.3 Kapitalirent ja kasutusrent
3.4 Esmane arvelevõtmine
3.5 Edasine kajastamine
3.6 Amortisatsioonimeetodid
4. Immateriaalne põhivara
4.1 Definitsioon
4.2 Äriühenduse käigus arvele võetud immateriaalsed varad
4.3 Ostetud immateriaalne põhivara
4.4 Enda loodud immateriaalne põhivara ja arendusväljaminekud
4.4.1 Tegevusetapid
4.4.2 Kapitaliseerimiseks sobivad kulud
4.4.3 Arendustegevus vs uue objekti loomine
4.5 Edasine kajastamine
4.6. Immateriaalse ja materiaalse vara allahindlus
4.6.1 Vara väärtuse test
4.6.2 Testimise objekt
4.6.3 Testimise protseduur
5. Finantskohustised
5.1 Mis siia kuuluvad?
5.2 Esmane arvelevõtmine
5.3 Edasine kajastamine
5.4 Kajastamise lõpetamine
5.5 Allutatud laen
6. Muu käibevara ja muud kohustised
6.1 Mis siia kuuluvad?
6.2 Eraldised
6.3 Edasine kajastamine
6.4 Kajastamise lõpetamine ehk eraldise kasutamine
6.5 Sihtfinantseerimise kohustis
7. Omakapitali kajastamine
7.1 Omakapitali definitsioon
7.2 Omakapitali alajaotused
7.3 Omakapitali adekvaatsus ehk minimaalse netovara nõue
7.4 Mida kajastatakse omakapitalis ja mida kohustisena?
7.5 Tehingud omakapitaliinstrumentidega
7.6 Osalusoptsioonide andmine töötajatele
7.7 Vahetusvõlakirjad
8. Müügitulu
8.1 Põhiprintsiibid
8.2 Koondtabel tekkepõhise arvestuse kohta
8.3. Tulu definitsioon
8.3.1 Mis on tulu?
8.3.2 Mis ei ole tulu?
8.3.3 Komisjonitasu või tavaline kauba müük?
8.4 Tululiigid
8.5 Tulude saldeerimine (kajastamine neto)
8.6 Kauba ja teenuse samaaegne müük
8.7 Boonuspunktide arvestus
8.8 Tulu kajastamine sõltuvalt makseviisist
8.8.1 Maksed rahas
8.8.2 Maksed mitte-rahas
9. Tulu kajastamine kaupade müügil
9.1 Kauba müügitulu kajastamise aeg
9.2 Tarneklauslid
9.3 Müügitulu kajastamise erinevus juriidilise omandiõiguse üleminekust
9.4 Kinnisvara müük
10. Tulu kajastamine teenuste osutamisel
10.1 Millal saab valmidusastme meetodit kasutada?
10.2 Üks või mitu teenust?
10.3 Millise osa eeldatavast tulust saab arvele võtta?
10.4 Kuidas arvestada kogu projekti tulu?
10.5 Kuidas arvestada teenuse osutamise kulusid?
10.6 Tulu rendilepingutest
10.6.1 Kapitalirent või kasutusrent
10.6.2 Kapitalirendi kajastamine rendileandja poolt
10.6.3 Kasutusrendi kajastamine rendileandja poolt
10.6.4 Müügi-tagasirenditehingud
Lõpetuseks

Lisad:
1. Vara väärtuse test
2. Nõude diskonteerimine